روانشناسی

روانشناسی بالینی

روانشناسی

روانشناسی بالینی

روانشناسی

با مدیریت حسین دانش آموز - روانشناس بالینی

۱ مطلب در فروردين ۱۴۰۰ ثبت شده است

 فرانکل خلاء وجودی را‌ معلول احساس مذهبی سرکوب شده و ناخودآگاه می داند و می‌ نویسد:" ما دیده ایم‌ که‌ نه تنها‌ لیـبدو‌ یـا‌ انـرژی جنسی ناخودآگاه و سرکوب شده‌ وجود‌ دارد، که فروید آن را مـطرح کـرده، بلکه (احساس) مذهب سرکوب شده‌ نیز‌ وجود دارد."