روانشناسی

روانشناسی بالینی

روانشناسی

روانشناسی بالینی

روانشناسی

با مدیریت حسین دانش آموز - روانشناس بالینی

در لوگوتراپی روی این نکته که نومیدی دراثر بی معنایی ظاهری زندگی ایجاد می شود تأکید شده است و نومیدی به مفهوم ناامیدی از مظاهر بی معنایی زندگی تعریف شده است. مارسل یکی از هستی گرایان نامی در تبیین امید و ناامید می گوید : امید یعنی توکل به غلبه نهایی عشق الهی. همانطوری که وفا فقط در جایی که خیانت هست پدید می آید ، امید نیز در جایی که امکان نومیدی هست پدید می آید.

امید معطوف به نجات ، خروج از ظلمت مرض ، جدایی ، غربت و یابندگی است. منطقه ای که امید درآن پدید می آید همان منطقه ای است که در آن باید میان تنهایی ومشارکت دست به گزینش زد. نومیدی بدین معنا است که ما ( اگزیستانسیالیسم ها) فقط بر چیزی اتکاء می- ورزیم که وابسته به ارده ماست ، یا وابسته به حاصل جمع احتمالاتی که عمل ما را میسر می- سازد ( ملکیان،1375).

      امید انسان را پیش می برد و او را برآینده متمرکز نگاه می دارد ، این تمرکز مداوم ، به طرد حال و در نتیجه ناخشنودی انسان تداوم می بخشد (تول،1978) .

     وجودگرایان دلایل مختلفی در رواج بیهودگی و پوچی زندگی بیان کرده اند. آنها معتقدند که ریشه بسیاری از این مشکلات به فرهنگی اعطایی معاصر بر می گردد . نخست ، به جای هدف و مفهوم عرضه شده توسط مذهب ، هم اکنون اکثر مردم نه به مذهب معتقدند و نه به کلیسا می روند . دوم اینکه گستردگی تمدن و شهرنشینی و صنعتی شدن باعث از بین ر